ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Těmito zásadami zpracování Vašich osobních údajů Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, která Vám poskytujeme. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících GDPR Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

čl. I

Správce Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Cestovní kancelář JÁ NA BALI Jana Petrmanová, IČ 764 87 148, se sídlem Vyžlovská 2243/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále jen „Správce“ nebo „CK“)

Na Správce se můžete kdykoliv obrátit písemně prostřednictvím emailové adresy: info@janabali.cz nebo na adresu sídla CK Vyžlovská 2243/36, Strašnice, 100 00 Praha 10.

čl. II

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je Cestovní kancelář JÁ NA BALI Jana Petrmanová, IČ 764 87 148.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

čl. III

Jaké údaje budou zpracovány

Veškeré údaje, které zpracováváme, tak zpracováváme pouze proto, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, jednotlivé služby nebo soubory služeb a patřičnou zákaznickou podporu. Rovněž proto, abychom splňovali veškeré zákonné povinnosti a abychom chránili naše oprávněné zájmy.

Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

1. Základní identifikační údaje

Mezi základní identifikační údaje patří veškeré údaje, jež jsou součástí každé smlouvy, kterou s CK uzavíráte. Patří mezi ně zejména jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, bydliště (ulice, č.p./č.o., město, PSČ, stát) nebo sídlo, datum narození nebo IČO.

2. Kontaktní údaje

Mezi kontaktní údaje patří zejména kontaktní adresa (ulice, č.p./č.o., město, PSČ, stát), email, telefonní číslo.

3. Fakturační údaje

Mezi fakturační údaje patří bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.

4. Fotografie a videozáznamy

V případě, že k tomu zákazník vysloví předchozí výslovný souhlas, je CK oprávněna z jeho pobytu a čerpání služeb pořizovat fotografie a videozáznamy během čerpání služeb a následně je použít za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů. Obdobně je tomu tak, pokud zákazník předá CK vlastní fotografie a videozáznamy.

5. Informace o vašem chování na webu

Pokud navštívíte náš web, tak do vašeho zařízení ukládáme, a následně z něj čteme malé soubory, které se nazývají cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich webových stránek od otevření vašeho webového prohlížeče až do uzavření. Ve chvíli, kdy okno internetového prohlížeče zavřete, tak se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu, a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají téměř totožnou funkci jako cookies. Oproti cookies jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. Cookies (též web beacons) do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies (web beacons), které do vašeho zařízení uložil náš web.

čl. IV

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje

Pro lepší orientaci, pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, jsme zpracovávání rozdělily na dvě základní části, a to kdy je třeba Váš výslovný souhlas a kdy ne.

ZÁKONNÉ ZPRACOVÁVÁNÍ

1. Zpracovávání osobních údajů pro účely smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání o uzavření smlouvy, při jejím uzavření, její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy. V takovém případě jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný;

 • pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky ke zpracování rezervace služeb poskytovaných CK, nebo žádosti/poptávky ke zprostředkování služeb nebo
 • pro vlastní uzavření smlouvy a její splnění.

Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v rezervaci služeb vč. jejich změn. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky, pro uzavření příslušné smlouvy a jejího splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu, nemůže s Vámi CK jednat a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností.

2. Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti

Po ukončení Vaší smlouvy CK uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.

3. Zpracovávání osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce

Po ukončení Vaší smlouvy je CK oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu uvedeném pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněný zájem CK jako správce je:

 • informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty CK, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a to v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo;
 • zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě vč. kontaktních a fakturačních údajů;
 • obhajovat právní nároky, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, vč. kontaktních a fakturačních údajů.
 • cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu CK. Ostatní cookies (např. pro cílení reklamy) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu / nastavení internetového prohlížeče. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.
 • získávat od Vás informace o hodnocení Vámi čerpaných služeb, zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb a vytváření nezávislé recenze námi poskytovaných služeb u jednotlivých zájezdu (pobytů) na našich webových stránkách. Pro tento účel tak zpracováváme Vaše údaje v rozsahu jméno a příjmení a kontaktní údaje.

ZPRACOVÁVÁNÍ S VAŠÍM SOUHLASEM

1. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu

Pokud jste nebyl/a zákazníkem CK, ale máte zájem být informován o našich službách a pokud k tomu udělíte výslovný souhlas, zpracovává Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných CK, šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a to zejména formou e- mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání.

Za tímto účelem CK zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, kontaktní údaje dle odstavce 2.

Pokud zákazník vysloví předem výslovný souhlas pořizovat během pobytu na zájezdu a čerpání služeb fotografie a videozáznamy, nebo pokud poskytne takové fotografie a záznamy CK, zpracovává tyto fotografie a záznamy za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů, a to jak v katalozích či v jiných nabídkách služeb poskytovaných CK v hmotné podobě, tak na webových stránkách CK a facebooku.

Poskytnutý souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jakož i souhlas k pořizování a používání fotografií a videozáznamů z čerpání služeb k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení je zcela dobrovolný, bez udělení Vašeho souhlasu se zpracováváním Vašich osobních údajů Vám nebudou zasílány nabídky a produkty služeb poskytovaných CK, šířeny obchodní sdělení a ani nebudeme pořizovat a využívat Vaše fotografie a videozáznamy během čerpání služeb v rámci propagačních materiálů a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách a facebooku.

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů, s pořizováním a používáním Vašich fotografií a videozáznamů k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v odstavci 6 JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH tohoto dokumentu.

COOKIES PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Některé cookies (web beacons), do vašeho zařízení ukládá přímo náš web, a pomáhají nám:

 • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu, a zároveň při opětovných návštěvách, např. abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení, a nežádat vás opětovně o e-mail, nebo abychom měli uloženo, kterou z verzí našeho webu vám máme zobrazit, pokud náš web nabízí v danou chvíli více variant;
 • se zajištěním bezpečnosti, např. abychom zjistili, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.
 • zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud jsme ve fázi, kdy testujeme nové funkcionality;
 • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytváření statistik a přehledů, a měření účinnosti reklam
 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;

Takové druhy cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně, a my vám nemusíme být schopní poskytovat všechny naše produkty a služby.

Dále do vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

 • přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, např. vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zároveň vám zobrazovat další nabídky na míru na našem webu;
 • ke sběru údajů o vašem chování na našem webu, a na dalších webových stránkách;
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;
 • k propojení se sociálními sítěmi, jako je např. Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ nebo odeslání notifikací souvisejících s provedenou objednávkou prostřednictvím služby Messenger a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.
 • umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít;

čl. V

Doba, po kterou zpracováváme a uchováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. U cookies zpracováváme do doby výmazu cookies uživatelem.

1. Zpracovávání osobních údajů bez nutnosti Vašeho souhlasu

 • Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rozsahu pro provedení opatření před uzavřením příslušné smlouvy Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro provedení takových opatření před uzavřením smlouvy. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů CK.
 • Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či zprostředkovat služby v souladu s takovou smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucí či související s uzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy po dobu nutně nezbytnou za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů CK po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod.

2. Zpracovávání osobních údajů s Vaším výslovným souhlasem

 • Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků se službami CK zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu Vašeho členství v klubu do Vaše oznámení, že již nechcete být členem klubu a že svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k tomuto účelu odvoláváte.
 • Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pouze pro účely marketingu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním, nebo podání námitky.

čl. VI

Jak či odkud získáváme osobní údaje

Osobní údaje získáváme:

 • přímo od Vás zákazníka, tj. subjektu osobních údajů, při zanechání kontaktu na webové stránce či sociálních sítích CK JÁ NA BALI, při jednání o smlouvě k provedení opatření před uzavřením smlouvy, při uzavření smlouvy a v průběhu trvání a plnění smlouvy;
 • od třetích osob, kteří jsou k tomu oprávněny na základě Vašeho smluvního nebo jiného zastoupení k jednání o provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro uzavření smlouvy a plnění takové smlouvy ve prospěch třetích osob dle ustanovení § 1767 a násl. občanského zákoníku, nebo i k jiným konkrétně uvedeným účelům;

čl. VII

Jak mohu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, kde je nutný souhlas

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů za účelem marketingu, šíření obchodních sdělení a rovněž i souhlas pořizování a používáním Vašich fotografií a videozáznamů během čerpání služeb pro účely marketingu je založen na Vašem dobrovolném rozhodnutí. To znamená, že takový souhlas nemusíte udělit, nebo jej můžete kdykoliv odvolat. Pokud k takovému rozhodnutí dospějete, je nám to líto, avšak plně takové Vaše rozhodnutí respektujeme.

Co by mělo Vaše písemné odvolání souhlasu zpravidla obsahovat

 • Kdo odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů podává. Uveďte prosím jméno, příjmení a adresu.
 • Uveďte prosím, k jakému konkrétnímu účelu zpracování Vašich osobních údajů se Vaše odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů vztahuje.

Jak souhlas se zpracování osobních údajů můžete odvolat a kam jej adresovat

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely průzkumu spokojenost zákazníků se službami CK, rovněž i souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely marketingu či šíření obchodních sdělení lze odvolat:

 • Písemným prohlášením zaslaným do sídla CK nebo e-mailem na adrese info@janabali.cz.
 • V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o Vašem elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu máte právo zdarma nebo na účet CK odmítnout souhlas s využitím Vašeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení CK dle cit. zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Jak odmítnout používání souborů cookies

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na oficiálních webových stránkách svého prohlížeče (například Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android, Opera, Edge, Safari).

čl. VIII

Kdy zpracováváme vaše osobní údaje, aniž byste s námi uzavřeli smlouvu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v případech, kdy jste s naší CK neuzavřeli smlouvu. Jde o případy, kdy smlouvu s CK uzavírá jiná osoba (právnická nebo fyzická) ve Váš prospěch dle ustanovení §1767 a násl. občanského zákoníku. Jedná se tak především o případy, kdy jste na smlouvě uvedeni zpravidla jako účastníci zájezdu nebo jednotlivých služeb apod. V těchto případech jsou Vaše osobní údaje CK zpracovávány v rozsahu dle za účelem splnění smlouvy a k účelům, kdy není vyžadován souhlas subjektu osobních údajů.

čl. IX

Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme

Zpracovávání Vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech CK, jako jsou IT aplikace, software apod. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci CK a pověřenými zpracovateli. Před předání Vašich osobních údajů pověřeným zpracovatelům je vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány v CK.

čl. X

Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Pro účely zpracovávání Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup CK jako správce, jeho zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání Vašich osobních údajů, a to především poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci CK, zprostředkovatelé, s nimiž jednáte o uzavření smlouvy a uzavíráte smlouvy jménem a na účet CK, smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).

čl. XI

Komu jsou předávány vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracovávané CK pro účely provedení opatření před uzavřením smlouvy při jednání o uzavření smlouvy, pro uzavření smlouvy, pro její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy, jsou vedle ve smluvně uvedených údajů smluvně pověřených zpracovatelům poskytovány v nezbytném/požadovaném rozsahu také

 • přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům apod. uvedených na smlouvě, zpravidla v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, věk, státní občanství, příp. kontaktní údaje (e-mail, telefon);
 • Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, předáváme také informace o vašem chovaní na webu reklamním a sociálním sítím. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete níže.

Níže naleznete seznam reklamních nástrojů a sociálních sítí, které využíváme na základě vašeho souhlasu, jak je popsáno v části „Jaké osobní údaje zpracováváme, pokud navštívíte náš web“.

Přehled reklamních nástrojů a sociálních sítí:

 • cz, a.s.,
 • Google Ireland Limited
 • Facebook Ireland Limited

Pokud jsou služby poskytovány dodavateli mimo země Evropského hospodářského prostoru, budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na žádost zákazníka poskytne CK informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země.

čl. XII

Poučení jaké práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí informace obsahující:

 • účel zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny;
 • plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • informace o zdroji osobních údajů;
 • informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování;
 • informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil/a jste například adresu bydliště? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť CK má právní povinnosti či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby CK omezila zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud

 • popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost Vašich osobních údajů;
 • zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
 • CK již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
 • jste vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat své osobní údaje, které CK zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud

 • je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo
 • se zpracování provádí automatizovaně.

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné, technické či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo vznést námitku

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/.

čl. XIII

Kde můžete uplatnit svá práva týkající zpracování a ochrany vašich osobních údajů

Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatnit u správce, tj. u CK a to písemně na adrese sídla CK Vyžlovská 2243/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 nebo e-mailem na adrese info@janabali.cz.

Veškerá sdělení a vyjádření a žádosti k Vámi uplatněným právům poskytneme bezplatně. Pokud by však byla Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se bezdůvodně opakovala bez uvedení nových doložených skutečností, které mohou ovlivnit vyjádření správce k Vašemu původnímu sdělení, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a informace ke zpracovávání Vašich osobních údajů či jiným žádostem týkajících se zpracovávání Vašich osobních údajů Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti. V případě potřeby a s ohledem na složitost Vašeho požadavku, zejména pak i z důvodu nutnosti stanovisek a podkladů u smluvně sjednaných zpracovatelů, příjemců nebo v návaznosti i na četnost obdobných žádostí máme právo na prodloužení uvedené lhůty k vyřízení Vaší žádosti. O prodloužení lhůty k odpovědi, vč. uvedení důvodů a náhradního termínu Vás budeme informovat.

čl. XIV

Kde nás můžete kontaktovat

Pokud máte k této informační povinnosti CK jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit, a to na adrese sídla CK, Vyžlovská 2243/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, nebo e-mailem na adrese info@janabali.cz.

Tento dokument Informace o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků CK je průběžně aktualizován, aby byl zajištěn soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V Praze dne 1. 1. 2020

Vaše CK JÁ NA BALI