VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

čl. I Úvodní ustanovení 

Tyto Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře JÁ NA BALI Jany Petrmanové (dále jen „VSP“) dle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře JÁ NA BALI Jana Petrmanová, IČ 764 87 148, se sídlem Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice (dále jen „CK“). VSP CK Já na Bali tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zákazník“), a CK. 

čl. II Předmětem smluvního vztahu 

Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji: 

1) Tuzemského nebo zahraničního zájezdu, tj. předem sestavené, nabízené a prodávané kombinace služeb 

cestovního ruchu za souhrnnou cenu (dále jen jako „zájezd“) nebo 2) souboru/kombinace služeb cestovního ruchu v tuzemsku či v zahraničí sestavené na základě individuálního přání či požadavku zákazníka, tj. na objednávku (dále jen jako „služby na objednávku“) nebo 3) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu, které zajišťuje CK zákazníkům přímým dodáním vlastních služeb nebo jejich zprostředkováním u jiných dodavatelů v tuzemsku i v zahraničí jako jednotlivé služby dle individuálního přání či požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“) 

  1. a) z nabídky jednotlivých služeb cestovního ruchu předem vypsaných CK b) z poptávky zákazníka na jednotlivé služby cestovního ruchu, které nejsou předem CK vypsané. Podle předmětu smluvního vztahu jsou stanoveny dále uvedené smluvní podmínky. 

čl. III Vznik smluvního vztahu 

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě uzavření smlouvy o zájezdu (dále též „smlouva“) nebo úhrady zálohy na účet CK. Za den úhrady se považuje den, kdy byla příslušná částka připsána na účet CK. Tyto VSP jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že se s těmito VSP seznámil a souhlasí s nimi v plném rozsahu. CK se podpisem smlouvy zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami. Vzhledem k tomu, že katalogy zájezdů a služeb jsou vydávány v předstihu, CK si vyhrazuje právo, že pokud byl zájezd vybrán zákazníkem z katalogu zájezdů, oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V takovém případě, kdy se údaje ve smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje, uvedené ve smlouvě. 

čl. IV Platební podmínky 

Zákazník se zavazuje uhradit cenu služeb dle smlouvy před jejich poskytnutím. CK je oprávněna požadovat zálohu ve výši 5000 Kč za osobu do 3 dnů od podpisu cestovní smlouvy (potvrzení), doplatek zálohy do 50 % z celkové částky 60 dní před realizací zájezdu, doplatek zbývajících 50 % z celkové částky do 30 dnů před realizací zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 60 dní před realizací zájezdu je zákazník povinen uhradit 50 % z celkové částky do 3 dnů od podpisu cestovní smlouvy. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní před realizací zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % z celkové částky do 3 dnů od podpisu cestovní smlouvy. V případě koupě samostatné letenky je zákazník povinen v případě vystavení letenky provést platbu ve 100 % výši při podpisu smlouvy. Platba se provádí převodem na účet CK (Komerční banka, a.s. č.ú.: 123-1349510227/0100) nebo online platbou kartou pomocí webu TransferWise na účet (Komerční banka, a.s. IBAN: CZ11 0100 0001 2313 4951 0227). 

V případě nedodržení termínu úhrady ceny za plnění smlouvy nebo doplatku zákazníkem, je CK oprávněna služby neposkytnout a od smlouvy odstoupit s tím, že náklady spojené se zrušením smlouvy (tzv. stornopoplatky) hradí zákazník. 

čl. V Cena 

Cenou se rozumí cena uvedená ve smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy zákazníkem nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu. CK je oprávněna nejpozději do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení: a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. V případě zvýšení směnného kurzu se zvýšení ceny počítá tak, že se cena navýší o 8 % za každých 10 % poklesu české koruny. Zvýšení se počítá tak, že celková cena zájezdu dle základního kurzu se násobí koeficientem 1.008 za každé 1 % nárůstu aktuálního kurzu oproti základnímu. Toto zvýšení ceny zájezdu se připočte k základní ceně zájezdu. Ceny letenek jsou kalkulovány na cenu leteckého paliva 850 USD/MT a cenu emisní povolenky (PCP) 4 EUR. V případě vyšších cen paliva a/nebo emisních povolenek si CK vyhrazuje právo na plnou úhradu rozdílu dle aktuálních cen paliva na světových trzích, resp. dle aktuální PCP. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy (viz dále). Bonusy a slevy uváděné v nabídkách CK nelze mezi sebou navzájem sčítat ani jinak kombinovat. 

čl. VI Práva a povinnosti zákazníka 

K základním právům zákazníka patří: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) právo vyžadovat od CK informace o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb, c) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může v průběhu zájezdu obrátit s žádostí o pomoc (zejména místní zástupce CK, zastupitelský úřad – adresa a telefon), podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou resp. Zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba, d) právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny, e) právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle čl. VII. VSP, f) právo písemně oznámit CK, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba, za podmínky, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu, toto oznámení musí být doručeno CK nejpozději v termínu do 10 dnů před plánovaným odjezdem, respektive v termínu před vystavením letenek. Došlo-li již k vystavení letenek, je zákazník povinen tyto letenky vrátit zpět do CK a zároveň, je-li to vzhledem k podmínkám konkrétního dopravce možné, uhradit poplatek za změnu jména v rezervaci. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů a úhradu nákladů, které CK vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka, g) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s čl. IX. podmínek, h) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou uvedeny v přihlášce na zájezd a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami, i) právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události, K základním povinnostem zákazníka patří, zejména: a) poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů (fotografie, pas,formuláře, žádosti o víza, souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu atp.), b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, 

  1. c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15ti let mladší 18ti let čerpá služby bez jeho doprovodu a dohledu, d) nahlásit účast cizích státních příslušníků, e) zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. IV. VSP a prokázat to dokladem o zaplacení, neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve stanoveném termínu, má CK právo jeho účast zrušit a od smlouvy odstoupit a účtovat zákazníkovi odpovídající stornopoplatek, f) bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám k podmínkám a obsahu sjednaných služeb, g) převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb, h) dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu nebo jiném podobném místě) se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů, i) při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp. –pokud jsou vyžadovány), cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět a potřebná víza si obstarat, pokud CK nenabízí jejich zprostředkování, j) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti, při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy, k) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné CK určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu, v případě porušení právních předpisů nebo závažného porušování programu či průběhu zájezdu je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby, stejně jako nárok na úhradu nevyužitých služeb, l) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu, m) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil. 

čl. VII Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení zájezdu 

Před zahájením zájezdu a čerpání služeb: Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je povinen v návrhu změny ceny novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí. a) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, platí, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny služeb cestovního ruchu, je zákazník povinen uhradit CK rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CK rozdíl v ceně služeb, má CK právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK na náhradu škody. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CK povinná buď snížit doplatek celkové ceny služeb cestovního ruchu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu služeb. b) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy a ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy poskytla jiné služby cestovního ruchu nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li CK takové služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je CK povinná bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb cestovního ruchu podle uzavřené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit stornopoplatky. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již uskutečněné platby, je CK povinná takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. c) Dojde – li vlivem objektivních okolností (např. dopravní situace, povětrnostní nebo technické podmínky) ke změně či zpoždění odjezdu, které nemůže CK ovlivnit (k těmto změnám může dojít i bezprostředně před odjezdem), vyhrazuje si CK právo případné změny trasy, času odjezdu/příjezdu až o 36 hodin (přičemž se považuje za začátek a ukončení zájezdu čas odbavení na letišti), změnu dopravní společnosti či typu dopravního prostředku. Taková změna se nepovažuje za změnu smlouvy a nezakládá právo zákazníka na odstoupení od smlouvy bez stornopoplatku. V těchto případech CK nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout. d) Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků: 

– při zrušení zájezdu CK, – při změně termínu konání zájezdu o více než 1 týden, – při závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů, místa ubytování pobytových zájezdů, způsobu přepravy a ceny zájezdu, za závažnou změnu se nepovažuje změna osob, poskytujících jednotlivé služby, ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních apod. důvodů atd. 

V průběhu zájezdu: CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna: – zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu, – vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně, pokud nelze pokračování či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve smlouvě, nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijal. V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK vyloučeny. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu zájezdu. a) U zájezdů do zahraničí jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální zkrácení „pobytu“. b) CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, příp. z důvodů přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci, cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění. 

čl. VIII Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky 

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno CK. V oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník uvede základní údaje důležité k identifikaci smlouvy, od které odstupuje (osobní údaje zákazníka, číslo zájezdu, číslo rezervace, smlouvy apod.). Účinky odstoupení od smlouvy nastávají ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní kanceláři. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK následující stornopoplatky: – při stornování více než 60 dnů před začátkem zájezdu, skutečně vzniklé náklady, minimálně však 1.500,- Kč za každou osobu – při stornování od 60 do 40 dnů před začátkem zájezdu, skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z celkové ceny zájezdu za osobu – při stornování od 39 do 25 dnů před začátkem zájezdu, skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny zájezdu za osobu – při stornování od 24 do 14 dnů před začátkem zájezdu, skutečně vzniklé náklady, nejméně však 75 % z celkové ceny zájezdu za osobu – při stornování méně než 13 dnů před začátkem zájezdu, 100 % z celkové ceny zájezdu za osobu. Případná změna termínu či zájezdu na žádost zákazníka, a to méně než 30 dní před začátkem zájezdu, bude hodnocena jako zrušení účasti na zájezdu a bude podléhat poplatku ve výši skutečně vzniklých nákladů, nejméně však 1.000 Kč za osobu. Pokud CK nemůže z důvodu hrozící neobsazenosti původního termínu/zájezdu žádosti zákazníka vyhovět, odpovídá poplatek výše uvedeným stornopoplatkům. Pokud dojde ke změně jména zákazníka dle čl. VI. písm f), je CK oprávněna účtovat zákazníkovi paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za každé změněné jméno. Společná ustanovení: Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena, včetně všech objednaných fakultativních služeb. V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/ apartmá nižším počtem osob. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i dne, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den začátku zájezdu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd). Pokud se 

zákazník nedostaví na zájezd nebo zmešká odlet / odjezd nebo musí být ze zájezdu vyloučen, má CK nárok na úhradu plné ceny zájezdu. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby. 

čl. IX Reklamace, odpovědnost za škody 

V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s CK, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník má právo uplatnit reklamaci písemně, popř. e-mailem popř. ústně nebo telefonicky do protokolu, který sepíše zaměstnanec CK, přičemž zákazník je povinen specifikovat konkrétní zájezd či službu, jejichž se reklamace týká, srozumitelně uvést, v čem spatřuje vadu a dle možností předmět reklamace skutkově doložit. CK je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno jinou CK nebo CA, může zákazník reklamaci uplatnit u této zprostředkující CK nebo CA. Zákazník je povinen uplatnit své právo na reklamaci bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava v místě poskytované služby, nejpozději však musí toto právo uplatnit do 1 měsíce ode dne ukončení zájezdu čí poskytnutí jednotlivých služeb. Nedošlo-li k realizaci, pak nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy. Uplynutím této lhůty právo zaniká. Opožděné nebo nepodložené reklamaci nebude vyhověno. Reklamace uplatněná v souladu s těmito VSP bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Zjistí-li zákazník v průběhu zájezdu či čerpání jednotlivých služeb drobné vady, které je možné na místě odstranit, je povinen tyto vady reklamovat okamžitým oznámením delegátovi (průvodci) CK anebo přímo CK tak, aby tyto vady bylo možné odstranit v co nejkratší lhůtě ještě za doby trvání zájezdu či čerpání služeb. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou kompenzací. CK upozorňuje zákazníky na skutečnost, že snímky ubytovacích kapacit, jejich vybavení a snímky pláží a dalších míst v jejích nabídkových listech a katalozích, jsou pouze ilustrační. Vzhledem k tomu, že každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit vybavením, velikostí apod., není možné zobrazit v katalogu všechny typy pokojů. Toto platí i pro případy, kdy ubytovací zařízení má více objektů a v katalogu je zobrazen pouze jeden z nich. CK nemá vliv na přidělování jednotlivých pokojů; to je plně v kompetenci hotelu. CK nemůže ovlivnit kulturní a hygienické zvyklosti jednotlivých zemí, čistotu moře či pláže, stavební ruch v okolí hotelu apod. CK rovněž upozorňuje zákazníky na skutečnost, že v případě mimosezónních zájezdů nemusí být v provozu všechny sezónní služby hotelu, stejně jako letoviska. CK si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení. Reklamaci u poznávacích zájezdů nelze uplatnit z důvodu nedodržení programu zájezdu, pokud byl program naplněn alespoň z 90 % rozsahu stanoveného v katalogu CK (nabídkovém listu). Za podklady pro reklamaci nemohou sloužit materiály a informace, u kterých je uvedena jejich nezávaznost nebo orientační charakter. 

čl. X Smluvní pokuty 

Zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody není dotčeno. CK se může zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit smluvní pokutu tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo v souladu s ust. § 2528 odst. 1 občanského zákoníku (nedosažení požadovaného minimálního počtu zákazníků) anebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na ní lze rozumně požadovat. 

čl. XI Pojištění 

CK prohlašuje, že uzavřela u pojistitele Generali Česká pojišťovna, a.s. pojištění (číslo smlouvy 0201902087), na jehož základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato součástí zájezdu, b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskuteční, c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. CK je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu doklad 

pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. 

čl. XII Odpovědnost 

CK nenese odpovědnost za cenu a kvalitu i bezpečí a zdraví zákazníka při fakultativních výletů a jiných služeb, které si zákazník zajistí v místě pobytu uzavřením smlouvy s jiným poskytovatelem služeb. CK rovněž neodpovídá za kvalitu a úroveň i bezpečí a zdraví zákazníka při jiných služeb u akcí, které si zákazník zajistí sám prostřednictvím delegáta, v hotelu či jiného poskytovatele služeb. CK neodpovídá za škodu, která byla zákazníkovi způsobena třetí osobou, která není spojena s poskytnutím zájezdu. CK rovněž nemůže ovlivnit místní poměry v dané lokalitě, např. čistotu ovzduší, kvalitu mořské vody, výskyt mořských rostlin a živočichů, výskyt hmyzu, apod. V těchto případech CK neposkytuje kompenzace. Zákazník bere na vědomí, že po dobu přepravy do místa pobytu nese odpovědnost za škody přepravce. Zákazník je povinen řídit se jeho pokyny. 

čl. XIII Autorská práva 

CK je vlastníkem Portálu janabali.cz. Portál janabali.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. CK vykonává veškerá majetková práva vztahující se k portálu janabali.cz. Obsah Portálu janabali.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělila CK předem souhlas. 

čl. XIV Zvláštní ustanovení 

1) Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. Zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) CK zpracovávala a shromažďovala osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště a jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou kontaktní adresu. 2) Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK oprávněna zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných CK. 3) Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je CK povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. 4) Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. 5) Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění. 

čl. XIV Závěrečná ustanovení 

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. CK si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto VSP. CK je v případě změny těchto podmínek podle věty první povinna o této skutečnosti bez odkladu informovat ty zákazníky, jichž se bezprostředně dotýká. Tyto VSP vstupují v platnost a účinnost dne 1. 2. 2020. 

JÁ NA BALI